>> ทิวทัศน์ป่าสะเมิง จะมองเห็นอย่างชัดเจน เมื่อเข้าสู่เขตอำเภอสะเมิง